Purwaka

Senin, 19 November 2012

TEMBUNG KOSOK BALEN (ANTONIM)


1.   Tembung kosok balen yaiku tetembungan kang ndueni teges lelawanan (kosok balen). Ing basa Indonesia diarani antonim.
2.      Tuladha:
ku tembung sing tegese lelawanan.
Tuladha:
A             
abot                      ><        entheng
andhap asor         ><        degsura, murang tata
adhem                  ><        panas
adol                      ><        tuku
agung                   ><        asat
akeh                     ><        sethithik
ala                         ><        becik
angel                    ><        gampang
angok                   ><        rob
anggak                 ><        grapyak
apal                      ><        lali
atos                      ><        empuk
B                         
bagus                   ><        ala
bandel                  ><        gembeng
banter                   ><        rindhing/ alon
bathi                     ><        tuna/ rugi
barang para          ><        barang pengaji
becik                    ><        ala
begja                    ><        cilaka
bener                    ><        luput
bening                  ><        butheg
brangasan             ><        sabar
boros                    ><        irit
buneg                   ><        lejar
bungah                 ><        susah
C                         
cedhak                 ><        adoh
cendhak               ><        dawa
cethek                  ><        jero
cethil                    ><        loma
ciut                       ><        amba
crah                      ><        rukun
culika                   ><        jujur
cuwa                    ><        lega
D                         
dawa                    ><        cendhak
dhuwur                ><        cendhek
duka                     ><        rena
dursila                  ><        susila
E                         
eling                     ><        lali
entek                    ><        isih
G                         
gabug                   ><        mentes
gedhe                   ><        cilik
gela                      ><        marem, lega
gemi                     ><        boros
gething                 ><        seneng
goroh                   ><        jujur
grapyak                ><        anggak
gundhul               ><        ketel
J                          
jago                      ><        babon
jembar                  ><        ciyut
jero                       ><        cethek
jirih                      ><        kendel
jujur                     ><        culika
K                        
kaku                     ><        lemes
kalah                    ><        menang
kalis                     ><        nandhang/ketaman
kandel                  ><        tipis
kasar                    ><        alus
ketiga                   ><        rendheng
kemproh               ><        resikan
kendel                  ><        jirih
kepenak               ><        rekasa
kerep                    ><        arang
kereng                  ><        sabar
kesusu                  ><        sareh
kladuk                  ><        kurang
kuru                     ><        lemu
L                         
lali                        ><        eling
landhep                ><        kethul
lantip                    ><        bodho
larang                   ><        murah
lega                       ><        gela
lembut                  ><        agal
lemu                     ><        kuru
loh                        ><        cengkar
longgar                 ><        sesak
luhur                     ><        asor
lumrah                  ><        aneh
M            
mapag                   ><        ngeterake
marem                  ><        gela
mencutake            ><        nyebahi
mentah                 ><        mateng
mentereng                        ><        prasaja
miris                     ><        tatag
mukti/mulya         ><        sengsara
mursal                   ><        bekti
muspra                  ><        guna
murah                   ><        larang
mungsuh               ><        kanca/bala
N             
nacad                    ><        ngalem
nesu                      ><        rena
nistha                    ><        utama
ngajeni                  ><        ngina
ngakoni                ><        nyelaki
ngati-ati                ><        sembrana
ngebreh                ><        ngirit
ngebon                 ><        kontan
P              
padhang               ><        peteng
padu                     ><        rukun
prasaja                  ><        mubra-mubru
pungkasan            ><        wiwitan
purwa                   ><        pracima
R             
rame                     ><        sepi
rampung               ><        wiwit
rancag                   ><        rendhet
rekasa                   ><        kepenak
resikan                  ><        kemproh
rikat                      ><        alon
S              
sabar                     ><        brangasan
sareh                     ><        kesusu
satru                     ><        kanca
sedhep                  ><        cemplang
sedih                     ><        seneng
sleder                    ><        tliti
semanak               ><        anggak
sengsara                ><        mulya
sepele                   ><        wigati
sregep                   ><        kesed
subur/loh              ><        cengkar
suda                      ><        tambah
susah                    ><        bungah
T             
tabah                    ><        kuwatir
tanpa                    ><        nganggo
takon                    ><        mangsuli
teka                      ><        lunga
temen                   ><        cidra
tipis                      ><        kandel
tradhisional          ><        moderen
tuku                      ><        adol
turah                     ><        kurang/cumpen
U             
ukuman                ><        ganjaran
umuk                    ><        nyata
urip                       ><        mati
W            
wareg                   ><        ngelih/luwe
wetan                   ><        kulon
wedi                     ><        wani
wigati                   ><        sepele
wuled                   ><        mbedhel
wudhu                  ><        payu/laris
wuragil                 ><        pembarep
wutuh                   ><        suda/kalong
Y             
yekti/nyata           ><        goroh/apus-apus

Tidak ada komentar:

Posting Komentar