Purwaka

Rabu, 14 November 2012

JINIS-JINISING LAYANG

Layang minangka salah sawijining sarana komunikasi kang saiki isih akeh dienggo. Kuwi jalaran ragad kang dienggo ngirimake luwih murah tinimbang sarana komunikasi liyane.
A.       Layang Ulem
1.      Layang Ulem yaiku layang kang ngaturi rawuh marang wong kang dikirimi layang. Upamane layang ulem nikahan, sepitan, utawa syukuran.
2.      Bab kang perlu digatekake nalika gawe layang ulem yaiku:
a.       Apa acarane/ duwe gawe apa
b.      Ing ngendi papane
c.       Sapa asmane kang diaturi
d.      Kapan wektune (dina, tanggal, lan  jam)
e.       Sapa asmane sing ngaturi
f.       Sapa asmane kang melu ngaturi
3.      Perangane layang ulem kayata:
a.       Titi mangsa            : nelakake wektu pengawening layang
b.      Adangiyah             : nelakake unggah-ungguh sing nggawe layang/ salam pambuka
c.       Isi (surasa basa)    : nelakake apa bae sing perlu dikabarake marang sing dikirimi
d.      Panutup (wasana basa): nelakake panjurung kang gegandhengan karo isining layang
e.       Peprenah              : nelakake peprenahe sing ngirim layang
f.       Asma terang          : nelakake asmane sing kirim layang
g.       Katerangan           : nelakake paraga kang melu ngarep-arep rawuhe tamu
4.      Tuladha

Layang Ilem
Gambar 1: Layang Ulem

B.       Layang Iber-iber (layang Pribadi)
1.      Layang iber-iber yaiku layang kang isine aweh pawara, katrangan, pitutur lan pamrayoga, darbe panyuwun sawijining bab pandonga lan sapanunggalane saka wong enom marang wong tuwa utawa kosok baline.
2.      Manawa arep nggawe layang iber-iber saora-orane ngemot perangan kaya ing ngisot iki:
a.    Satata Basa    : Alamat/ tujuane layang
b.    Adangiyah      : salam pambuka
c.    Pambuka        : nelakake kabar keslametan sing kirim lan pangarep-arep supaya sing dikirimi uga slamet
d.    Isi (surasa basa)   : nelakake apa bae kang perlu dikabarake marang sing dikirimi
e.    Panutup (wasana basa): nelakake panjurung sing gegandhengan karo isining layang
f.     Titimangsa      : nelakake kapan layang iku digawe
g.    Peprenah       : nelakake prenahe sing kirim layang
h.    Tapak asma   : tandha tangan sing kirim layang
i.      Asma terang  : nelakake sapa sing kirim layang
3.      Tuladha
Gambar 2: Layang Iber-iber
C.       Layang Lelayu
1.      Layang lelayu yaiku layang kang isine ngabarake kesripahan marang sanak sedulur. Biasane layang lelayu iku kapacak ana ing layang-layang kabar kang abasa Jawa kayata: Mekar Sari, Jaya Baya, Djaka Lodang, lsp.
2.      Perangane layang lelayu:
a.       Purwaka
b.      Kabar Lelayu
c.       Wasana Basa
d.      Pengirim
            3.       Tuladha

Gambar 3: Layang Lelayu
 
D.     Layang Kitir
1.      Layang Kitir yaiku layang kang isine cekak tur aos. Kang ditulis ana ing layang kitir mung apa kang perlune wae.
2.   Tuladha

Gambar 4: Layang Kitir
E.     Layang paturan
Layang Paturan yaiku layang sing dikirim andhahan marang ndheduwuran.  Tuladhane pak lurah ngabari marang pak camat yen ing desane lagi ana garong, padudon, utawa kobongan.
F.     Layang Dhawuh
Layang dhawuh yaiku layang sing isine ndawuhi marang andhahan.  Tuladhane prentah marang andhahan kon nglakokake pegawean.

8 komentar: