Purwaka

Jumat, 19 Oktober 2012

TEMBANG JAWA

MACAPAT
A.     Pangertosan Tembang
Sinden
Tembang secara etimologis inggih menika tetembungan kang rinonce kadya dene kembang (Yudoyono dalam Kusnadi, 1: 1999). ‘kata-kata yang dirangkai seperti bunga’. Oleh karena itu tembang asring dipunsebat sekar ingkang minangka tembung kramanipun sekar.
Sekar inggih menika reriptan, karangan, utawi dhapukaning basa mawi paugeran tartamtu (gumathok) ingkang pamaosipun kedah dipunlagokaken ngangge kagunan (seni) suwanten (Padmosoekotjo, 1960:25). Pangertosan menika kadhapauk saking bab-bab ingkang wigatos ing sekar, antawisipun:
1.   reriptan
Sekar menika reriptan. Tegesipun ingkang damel sekar menika tiyang (pujangga, guru, pedagang, pak tani, mahasiswa, siswa, utawi sinten kemawon sauger saged saha mangertos caranipun nganggit sekar).
2.   paugeran tartamtu
Paugeran sekar sampun gumathok, boten saged dipunewahi. Menawi dipunewahi saged ngrisak tatanan. Tundhonipun angel dipunsekaraken, boten cocok ngeng, irama, utawi lagunipun. Ugi badhe karepotan menawi tembang dipuniringi karawitan.
3.   pamaosipun kedah dipunlagukaken
Pramila kawastanan sekar utawi tembang menawi caranipun maos utawi tutur cakepan mawi dipunlagokaken.   Sanajan cakepan menika wau awujud cakepan tembang nanging anggenipun maos boten dipunlagokaken inggih dereng kawastanan nyekar.

Kusnadi (2: 1999) ngandharaken bilih tembang  'setiap sastra yang dilagukan berdasarkan laras pelog dan laras slendro'. Manut pamanggih menika, istilah tembang samenika dados salah kaprah, amargi kangge nyebutaken tembang-tembang/ sekar umumipun sanajan boten mawi laras slendo saha pelog. 

B.     Tembang Macapat
 1. Pangertosan
                Sekar macapat menika  sekar ingkang anggenipun maos pamedhotanipun sekawan-sekawan  wanda. Menawi boten jangkep sekawan-sekawan wanda, urut saking awal gatra kawaos sekawan wanda kalajengaken tirahanipun wanda (Suwarna, 4: 2007).
 
Tuladha:
Sekar Pocung
Bapak pocung / dudu watu / dudu gunung /    : 4-4-4
Asal saka / Plembang /                                  : 4-2
Ngon-ingone / sang bupati /                           : 4-4
Yen lumampah / si pocong lem-/beyan grana  : 4-4-4

               Maca + cepat artinya menbacanya harus cepat tidak banyak cengkok (Subalidinata, 1994:31). Pendapat tersebut mendukung pendapat yang menyebutkan bahwa Sekar macapat menika sekar ingkang anggenipun maos cepet. Pocapan maca cepet dados macapet. Rehning macapat boten wangun tumrap kaendahaning suwanten vokal, pocapan  (Suwarna, 6: 2007).

               Macapat ugi kawastanan maos sekar ingkang kaping sekawan kanthi (Suwarna, 7: 2007). Dhasaripun inggih menika:
a.       maos sekar I         : maos sekar ageng sapadeswara (sapada utawi kalih padadirga)
b.      maos sekar II        : maos sekar ageng sapadadirga (kalih padapala utawi kalih gatra)
c.       maos sekar III       : maos sekar tengahan
d.      maos sekat IV       : maos sekar macapat
2. Jinising Tembang Macapat
                Tembang macapat wonten 11, ingih menika Mijil, Kinanthi, Sinom, Asmaradana, Dhandhanggula, Gambuh, Maskumambang, Durma, Pangkur, Megatruh, Pocung.
3. Paugeran Tembang Macapat
               Sekar macapat gadhah paugeran, inggih menika:
        a. guru gatra               : cacahing gatra (larik) saben sapada (1 bait)
        b. guru wilangan         : cacahing wanda (suku kata) saben gatra (baris)
        c. guru lagu                : dhawahing suwanten vokal wonten ing pungkasaning gatra  --> (dhong-dhing).No.
Sekar macapat
Guru gatra
Guru wilangan saha  guru lagu
1.
Pocung
4
12u, 6a, 8i, 12a
2.
Maskumambang
4
12i, 6i, 8i, 8a
3.
Gambuh
5
7u, 10u, 12i, 8u, 8o
4.
Megatruh
5
12u, 8i, 8u, 8i, 8o
5.
Mijil
6
10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u
6.
Kinanthi
6
8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8o
7.
Durma
7
12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i
8.
Asmarandana
7
8i, 8a, 8o, 8a, 7a, 8u, 8a
9.
Pangkur
7
8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
10
Sinom
9
8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a
11
Dhandhanggula
10
10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a

4. Sasmita, Watak, saha Ginanipun Tembang Macapat

No.
Sekar
Sasmita
Watak
Ginanipun
1
Mijil
Ngangge tembung wijil, mijil, metu, miyos
Asih, prihatin, pangajab
Mulang tiyang ingkang nembe prihatin, mulang kebak rasa asih
2
Kinanthi
Ngangge tembung kanthi, kinanthi, kekanthen
Seneng, asih, kasmaran
Mituturi, pratelan tresna, gandrung, mulang
3
Sinom
Si enom, mudha
Ethes, kenes
Mulang, nggambarake kelimpatan
4
Asmaradana
asmara
Tresna, sedhih, sengsem
Mahyakaken tresna, kasmaran
5
Dhandhanggula
Sarkara, langking, manis
Luwes, gembira, endah
Mbuka sekar/serat, menapa kemawon cocok
6
Gambuh
Tembung-tembung jumbh, gambuh,
Sumanak, sumadulur
Mulang, mituturi
7
Maskumambang
Kambang-kambang, kintir, keli
Nelangsa, ngeres-eresi, sedhih
Mahyakaken raos panalangsa utawi sedhih
8
Durma
Mundur
Keras, nepsu, semangat
Tiyang nesu, perang,
9
Pangkur
Mungkur,
Sereng, nepsu, gandrung
Pitutur radi srengen, gandrung
10.
Megatruh
Pegat, uwal
Prihatin, getun, keduwung, sedhih
Cariyos sedhih, prihatin, nelangsa,
11
Pocung
Kluwak nom-nomane
Sembrana parikena
Cangkriman, lelucon, guyon


Sumangga PPT sekar macapat saged dipun-download wonten ing mriki klik
Tuladha sekar macapat Mijil saged dipun-download wonten ing mriki Klik
  

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar